อำเภอนากลางดำเนินงานโครงการหมู่บ้านยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอนากลาง ได้กล่าวว่าอำเภอนากลาง ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการปกครอง โดยสำนักบริหารการปกครองท้องที่ได้น้อมนำแนวพระดำริเรื่อง “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Vilage) ของพระองค์ มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเสมอภาค ให้ประเทศไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา  ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชนได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 72 พรรษา  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชภัญญา เนื่องในวาระทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ,เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะมากระทบ ,เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ สร้างค่านิยมความเสียสละ จิตอาสา เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

,เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน ทั้งสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเสมอภาคในหมู่บ้าน ,เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจน

และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ,เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ,เพื่อส่งเสริมความมั่นคงภายในประเทศ ประชาชนในหมู่บ้าน  กินดีอยู่ดี มีความสุข  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เป้าหมายการจัดคือหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอนากลางทุกหมู่บ้าน จำนวน 127  หมู่บ้าน

  รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับเงินพัฒนาหมู่บ้าน    จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับเงินพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 5,000บาท  เป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ.2567 นี้.

ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เพื่อกิจการสื่อมวลชน เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์