บริษัทน้ำตาลเอราวัณร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภูจัดอบรมการเลี้ยงกุ้งฝอยสัตว์น้ำเสริมรายได้  

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตวิถีโคกหนองโดนโมเดล บ้านหนองโดน ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู” และการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี พ.อ.อ.กิตติพงษ์ ยอดไชยเพ็ชร นายอำเภอโนนสัง นายณรงค์  เกษทองมา นายกสมาคมชาวไร่อ้อยหนองบัวลำภู ,นายจารุวัฒน์ ศรีซุย ผู้แทนบริษัทน้ำตาลเอราวัณ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 350 คน

 โดยมีนายเกรียงไกร  ไทยอ่อน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สภาเกษตรกรจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน รวมทั้งเสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม

จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการจัดงาน“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู” และการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด และบริษัทได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 274,100 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น และลดรายจ่าย รวมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เวลาว่างให้           เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว

   ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีนวัตกรรมภาคการเกษตรจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง ให้ความรู้การประกอบอาชีพเกษตรกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด จัดแสดงโดรนการเกษตร และระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะ กิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู (การเลี้ยงกุ้งฝอย ปลาซิว ปลารากกล้วย และปลาหมู ในกระชังบก) จำนวน 3 รุ่นๆละ 100 คน รวมเป็น 300 คน (รุ่นละ 1 วัน) เริ่ม1วันที่ 3 – 5  กรกฎาคม 2567

   นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู”  นับว่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นให้กับครัวเรือนเกษตรกร

ทำให้เกษตรกรเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น  หลังจากผ่านการเข้าร่วมงานในครั้งนี้  ผู้เข้างานจะนำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อครอบครัว และขอขอบคุณบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด สภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู คณะผู้จัดงาน และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้.

ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เพื่อกิจการสื่อมวลชน เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์