ผู้ใหญ่บ้านหญิงยอดเยี่ยมหนึ่งเดียวของหนองบัวลำภู  

        

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานรับแจ้งว่าประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2564 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2564 ระดับจังหวัดลงวันที่ 30ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาและประกาศผลตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเยี่ยมได้แก่นางสาวสุภมาส สิงห์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.48 คะแนน ทั้งนี้จังหวัดหนองบัวลำภูจะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2564 ต่อไป ลงชื่อ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู