ศรีบุญเรืองจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ 129 ปี   

   

เมื่อวันที่ 10 สค.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ.วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานในงานในฐานะผู้บังคับบัญชากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ประจำตำบล ได้อ่านสาร 'วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน' ว่าหวังให้ทุกคนปฏิบัติงานยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประเทศชาติ พร้อมได้กล่าวให้โอวาสให้ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ และให้กำลังใจในการต่อสู้กับภัยโรคร้าย (โควิท- 19)

  เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกสถานการณ์ โดยในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย คือ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งนับถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2564 เป็นเวลาถึง 129 ปี  จะเห็นได้ว่า “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ถือเป็นตัวแทนของระบบราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับตำบล ชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อย่างใกล้ชิด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” อีกทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป

     พร้อมกันนี้ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ขอขอบคุณ นายสมยศ อุประ ประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู,นายสุรศักดิ์ สุวรรณ ส.อบจ.เขต 1 อ.ศรีบุญเรือง ที่เดินทางมาเป็นเกียรติในงาน ทั้งมอบเงินสนับสนุนชมรม 2,000 บาท  และร่วมสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนดีในงานนี้อีกด้วย