คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภูประชุมและสัมมนาทางวิชาการ   

    

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เดินทางมาเป็นประธานการประชุม และสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,นายนอนุพันธ์ พานิช ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฎ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายกเทศบาลฯทั้ง 24 แห่งในจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมประชุม

     โดยนายอธิวัฒน์ นาวิศิษฎ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวรายงานว่า การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เทศบาลในจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 24 เทศบาล

ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน,เพื่อให้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารงานร่วมกัน เพื่อให้การปฎิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแก่ท้องถิ่นและประชาชนได้มากที่สุด อีกทั้งลดความขัดแย้งในการดำเนินงาน

    และได้รับเกียรติจาก นายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และนายอนุพันธ์ พานิช ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับฟังอีกด้วย 

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า