เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  

       

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ “ต้นแบบจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติด”  โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดหนองบัวลำภู  ซึ่งจัดระหว่างวันอังคารที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู และตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

       วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แนวคิด ทัศนคติ จิตวิทยา ประสบการณ์ และยกระดับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูให้ดีขึ้น  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของวิทยากรกระบวนการจังหวัดหนองบัวลำภูให้มีทักษะ มีความสามารถนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  เพื่อให้วิทยากรกระบวนการมีความรู้และความเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล เป็นหลักในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้วิทยากรกระบวนการ มีความคิดและวิสัยทัศน์ที่ทันต่อสถานการณ์

       สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม บริบทต่างๆของสังคม พร้อมทั้งมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามแนวทางชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ของจังหวัดหนองบัวลำภูให้ดีขึ้น  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 7 สภ. ๆละ 5 นาย รวม 35 นาย/ ผู้แทนฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 2 นาย/ ผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 นาย/ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ จำนวน 6 อำเภอๆละ 1 นาย รวม 6 นาย/ ผู้แทนสำนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 1 นาย/ วิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 13 นาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 58 นาย 

       ระยะเวลาการอบรม จำนวน 3 วัน (ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2566) โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก พลตรี สุวรรณ เชิดฉาย ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม  อาจารย์แสวง ทวีคูณ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพฯ และคณะวิทยากรกระบวนการ ปปส.ภาค 4 อาทิ รศ. ว่าที่ พ.ต. ดร. กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, พ.ต.ท. วัฒนา ยุชิ สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบรบือ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม, ส.ต. ละมัย ยศปัญญา จากสำนักงานเทศบาลเมืองเลย.

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า