นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูขับเคลื่อนต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  

    

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวนา และประชาชนชาวบ้านดินทรายอ่อน

       จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และรณรงค์ให้ประชาชนปลูกผักที่บ้านและทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน พร้อมกันนั้นได้พูดคุยถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติของบุคคล ครอบครัว ชุมชนหมู่บ้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตและเพื่อขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบล และขยายผลในระดับอำเภอต่อไป ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ บ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

      ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดำรงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว

ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดำรงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนทำให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการดำรงชีวิต