องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   

       

วันที่ 22 กันยายน 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและคณะ เดินทางถึงห้องประชุม เฮือนตุ้มโฮม อาคารภูมิพัฒน์ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับทราบผลการดำเนินการของโรงพยาบาลนาวังฯ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงานข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดหนองบัวลำภู และกล่าวต้อนรับ

     เสร็จแล้ว นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน ความเป็นมาของการก่อตั้งโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาความว่า  กิ่งอำเภอนาวังแยกจากอำเภอนากลาง ยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ.2540 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ก่อสร้างโรงพยาบาลนาวังในปีพ.ศ 2548 โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์จำนวน 38 ไร่ 2 งานก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ 2549 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง และได้เลือกโรงพยาบาลนาวังเป็น 1 ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550โดยมุ่งเน้นเป็นโรงพยาบาลที่สง่างามสมพระเกียรติน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการบริหารจัดการที่ดีระบบบริการมีคุณภาพ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 2 กันยายนพ.ศ 2552 และในปีพ.ศ 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 

สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาทั้ง 10 แห่ง ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 แห่งโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลในปี พ.ศ 2563-2565 จำนวน 4 รายการเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,051,000 บาทโดยในปี พ.ศ 2563 ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารบริการผู้ป่วยนอกวงเงินงบประมาณ 2,810,000 บาทในปี พ.ศ 2564 ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงระบบ smart hospital วงเงินงบประมาณ 2,691,000 บาทในปี พ.ศ 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 550,000 บาท จำนวน 2 รายการได้แก่เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่ติดตั้งในรถพยาบาลงบประมาณ 160,000 บาท และเครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย smart hospital งบประมาณ 390,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน และขอให้นายประพันธ์ ไชยศรี เภสัชกรชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังฯได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตลอดถึงปัญหาอุปสรรคของและความขาดแคลนของโรงพยาบาลด้านต่างๆ

       ต่อมา พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีได้กล่าวชื่มชม ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลนาวังฯ โดยเฉพาะการให้บริการผ่าตัดต้อกระจก และแนะนำให้โรงพยาบาลร่วมกับชุมชน ในการเฟ้นหาผู้ป่วยทางสายตาเชิงรุกในชุมชนให้กว้างขวางทั่วถึง จากนั้นได้เสนอแนะให้โรงพยาบาลนาวังฯ ร่วมสถานศึกษาในชุมชนเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม โดยเสนอให้มีการตรวจสอบในเด็กตั้งแต่ระดับมัธยมต้น เป็นต้น จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จากจังหวัดต่างๆอีก 10โรง ที่มาร่วมรับฟังเสนอปัญหาของตนเพื่อจะได้นำไปแก้ไขและรับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับชุมชนให้ทางกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมและประสานในระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป

        ต่อจากนั้นพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะเปิดโอกาสให้คณะเจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายรูปด้านหน้าอาคารภูมิพัฒน์ เสร็จแล้วเดินทางไปปลูกต้นพยุงที่ด้านหน้าอาคารศูนย์ทัตกรรมนาวัง และทำพิธีเปิดแพรคลุมป้ายเปิดศูนย์ทันตกรรมนาวัง โดยศูนย์ทันตกรรมแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ ก้าวคนละก้าว ที่นายอทิวรา คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม )เป็นผู้ริเริ่ม จากนั้นพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทันตกรรมนาวังที่มีความทันสมัยที่สุดของจังหวัดหนองบัวลำภู เสร็จแล้วเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยใน และมอบของเยี่ยมจำนวน 20ราย ณ ตึกผู้ป่วยในพิเศษ

     ต่อมา พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและคณะ เดินทางไปชมนิทรรศการR8NDs (นาวังโมเดล)  ระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่คนพิการสามารถมารับบริการตรวจรับรองความพิการ และออกใบรับรองจนสามารถรับสิทธิเบี้ยคนพิการได้โดยไม่ต้องไปติดต่อหน่วยงานอื่นๆเช่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และ อบต.ทุกที่  โดยใช้ แอปพลิเคชั่นที่ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาขึ้นสามารถเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรท้องถิ่น ทำให้คนพิการลดภาระ ค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงกับการติดเชื้อจากโรคติดต่อเช่นโควิด -19 และสามารถรับบริการได้รวดเร็วขึ้นซึ่ง พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้ให้ความสนใจชมการสาธิตและซักถามเจ้าหน้าที่โดยละเอียด  ต่อมาพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และคณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้พักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับ.

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า